02-056-3333
การบริการสำหรับผู้ป่วย> แพ็กเกจและโปรโมชั่น> แพ็กเกจตรวจสุขภาพตา 10 รายการ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตา 10 รายการ


 
ใครบ้างควรตรวจสุขภาพตา

คนส่วนใหญ่มักจะตรวจสุขภาพตา เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงตา แต่ความจริงแล้วการตรวจสุขภาพตา สามารถทำได้ทุกวัย และควรทำแม้ตายังมีความปกติดี เพราะโรคตาบางโรคจะไม่แสดงอาการจนกว่าจะถึงขั้นที่รุนแรงมากแล้ว เช่น ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม เบาหวานขึ้นตา ซึ่งโรคเหล่านี้มักจะไม่แสดงอาการในระยะเริ่มแรก แต่จะแสดงอาการในระยะที่โรคลุกลามรุนแรงแล้ว เราจึงควรตรวจสุขภาพตาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจหาความเสี่ยงของโรคตา และช่วยให้รักษาได้ทันท่วงที

 
แพ็กเกจนี้เหมาะกับใคร

- ผู้สูงอายุ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการเป็นโรคตามากขึ้น เช่น  โรคต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม ต้อหิน ฯลฯ
- ผู้ที่มีอาการสายตามัวลง
- ผู้ที่ใช้สายตาเยอะ หรือทำงานกลางแดดนานๆ
- ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีคนในครอบครัวเป็นโรคต้อหิน และโรคทางจอประสาทตา เช่น จอประสาทตาเสื่อม เบาหวานขึ้นตา ฯลฯรายการในการตรวจ

1. ตรวจตาด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษ (Slit Lamp) โดยจักษุแพทย์
2. วัดระยะการมองเห็น (Visual Acuity)
3. วัดความดันลูกตาด้วยเครื่อง iCare
4. วัดสายตาและความโค้งกระจกตาด้วยเครื่องระบบอัตโนมัติ Auto Ref-Keratometer
5. วัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรผู้ชำนาญการด้านการตรวจวัดสายตา (Manifest Refraction)
6. วัดความหนากระจกตา (Pachymetry and Cell Count)
7. ตรวจตาบอดสี (Color Vision Test)
8. ตรวจวัดลานสายตา (CTVF)
9. หยอดยาขยายม่านตา (Dilate)
10. ถ่ายภาพและตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์สแกน (OPTOS) (กรณีสามารถขยายม่านตาได้)
หรือ ตรวจความหนาของชั้นจอประสาทตาและค้นหาความเสี่ยงของการทำลายเซลล์ประสาทตาจากภาวะต้อหิน (OCT RNFL)


หมายเหตุ :
1. รายการที่ 10 จะขึ้นอยู่กับจักษุแพทย์พิจารณาเลือกตรวจตามแต่ละบุคคล


ขั้นตอนการตรวจ

1. ตรวจโดยเจ้าหน้าที่วัดระยะการมองเห็น
- วัดระยะการมองเห็น (Visual Acuity) เป็นการตรวจความสามารถในการมองเห็นเบื้องต้นก่อนพบจักษุแพทย์
- วัดความดันลูกตา
ด้วยเครื่อง iCare เพื่อประเมินค่าความดัน ที่เกิดจากสมดุลของการสร้างของเหลวภายในลูกตาและการระบายของเหลวภายในลูกตา ซึ่งมีประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงของโรคต้อหิน
วัดสายตาและความโค้งกระจกตาด้วยเครื่องระบบอัตโนมัติ Auto Ref-Keratometer

2. ตรวจโดยผู้ชำนาญการด้านการวัดสายตา
- การวัดสายตาอย่างละเอียด (Manifest Refraction)


3. ตรวจโดยพยาบาลแผนกหัตถการ
ตรวจตาบอดสี (Color Vision Test)

4. ตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ
- วัดความหนากระจกตา (Pachymetry and Cell Count)
- วัดลานสายตา (CTVF)
- ถ่ายภาพและครวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยระบบเลเซอร์สแกน (OPTOS) (กรณีสามารถขยายม่านตาได้)
  หรือ ตรวจความหนาของชั้นจอประสาทตาและค้นหาความเสี่ยงของการทำลายเซลล์ประสาทตาจากภาวะต้อหิน (OCT RNFL)


5. ขั้นตอนการตรวจกับจักษุแพทย์
- ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp  
หยอดยาขยายม่านตา (Dilate)

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพตา

1. งดใส่คอนแทคเลนส์
ผู้ที่จะตรวจสุขภาพตา ควรงดใส่คอนแทคเลนส์ก่อนตรวจ ดังนี้

- ผู้ที่ใส่ คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม (Soft Lens) ควรงดใส่คอนแทคเลนส์ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนตรวจ
- ผู้ที่ใส่ คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง (Hard  Lens) หรือ คอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งแข็งกึ่งนิ่ม (Semi Hard  Lens)  ควรงดใส่คอนแทคเลนส์ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนตรวจ

2. ไม่ควรขับรถมาเอง เนื่องจากจักษุแพทย์อาจสั่งให้ทำการหยอดยาขยายรูม่านตา เพื่อช่วยให้จักษุแพทย์สามารถดูรายละเอียดของจอประสาทตา โดยจะทำการหยอดยา 3 ครั้ง เพื่อให้กล้ามเนื้อของม่านตาหดตัวเข้าไปทางเยื่อบุตาขาวทำให้รูม่านตาขยายกว้างมากขึ้นกว่าปกติ ทำให้แสงเข้าที่รูม่านตามากกว่าปกติ ผู้ป่วยจะเห็นแสงสว่างจ้ามากประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง อาจทำให้รู้สึกมึนศีรษะได้และมองเห็นไม่ชัดเจน จึงควรงดเว้นการขับรถและควรมีญาติค่อยดูแลอย่างใกล้ชิด

3. หากท่านสวมแว่นตา มียาหยอดตาหรือยาที่ใช้ประจำ กรุณานำติดตัวมาด้วย

เงื่อนไขการให้บริการ

1. กรุณาติดต่อทำนัดที่ Call Center 02-056-3333 กด 1
2. แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าใช้จ่าย กรณีที่จักษุแพทย์ตรวจพบสิ่งผิดปกติและต้องตรวจเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายการในแพ็กเกจนี้
3. ราคาพิเศษนี้สำหรับคนสัญชาติไทยเท่านั้น
4. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2567