02-056-3333
การบริการสำหรับผู้ป่วย> คู่สัญญาบริษัทประกัน

รายชื่อบริษัทประกันสุขภาพที่เป็นคู่สัญญากับ
โรงพยาบาล โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ได้มีคู่สัญญากับบริษัทประกันสุขภาพ บริษัทเอกชน
หน่วยงานราชการ
และสถานฑูต เพื่ออำนวยความสะดวกต่อท่านที่มีประกันสุขภาพ
หรือได้ส่งตัว
มาทำการตรวจรักษา
จากบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ

ตามรายชื่อ ดังนี้

หมายเหตุ :
สิทธิความคุ้มครองอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทประกัน
สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม


กรุณาติดต่อหน่วยประสานงานบริษัทคู่สัญญา
โทร 02 056 3333 ต่อ 703, 321