02-056-3333
การบริการสำหรับผู้ป่วย> การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

1. ก่อนมาถึงโรงพยาบาล

กรุณาติดต่อ Call Center ของ
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

เพื่อทำการนัดตรวจผ่านทางโทรศัพท์ หรือท่านสามารถแจ้ง
ความประสงค์ ขอนัดตรวจผ่านเว็บไซต์ได้ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
ในเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการติดต่อกลับ

และทำการนัดตรวจ
ให้กับ
ท่านก่อนมาโรงพยาบาล

ในกรณีที่ท่านมาถึงโรงพยาบาลแล้วแต่ไม่ได้นัดตรวจมาล่วงหน้า กรุณาติดต่อแผนกต้อนรับ ชั้น 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริการ
นัดตรวจให้กับท่านก่อนการพบแพทย์

2. การมาโรงพยาบาล

ท่านสามารถจอดรถส่วนตัวได้ที่ชั้น 3 - 6 ในอาคารของ

โรงพยาบาล
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรุณานำบัตรจอดรถประทับตรา

ที่เคาน์เตอร์การเงิน ชั้น 1

กรณีที่จอดรถในอาคารโรงพยาบาลหนาแน่น เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ท่านจอดรถโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่อาคารจอดรถของตึก Q.House ซึ่งอยู่ห่างจาก
โรงพยาบาลประมาณ 100 เมตร

3. เมื่อมาถึงโรงพยาบาล

เมื่อมาถึงโรงพยาบาลแล้ว กรุณาติดต่อแผนกเวชระเบียน
ชั้น 1

1. กรณีผู้ป่วยใหม่ เจ้าหน้าที่จะให้ท่านกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน

ผู้ป่วยใหม่
พร้อมให้ท่านแจ้งข้อมูลสำคัญ ดังนี้
 • อาการภูมิแพ้ ภาวะการแพ้ยาหรืออาหาร
 • ประกันสุขภาพหรือสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาที่ท่านมี
 • หากต้องการใบรับรองแพทย์หรือรายงานการตรวจรักษา

  ท่านสามารถ
  แจ้งเจ้าหน้าที่เวชระเบียนได้
2. กรณีผู้ป่วยเก่าที่มีนัดแล้ว ให้ท่านแสดงใบนัดหมายที่เคาน์เตอร์
เวชระเบียน
หรือแจ้งชื่อของท่านได้
 • กรณีท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์

  ท่านสามารถ
  แจ้งที่เจ้าหน้าที่เวชระเบียนได้ทันที
 • หากต้องการใบรับรองแพทย์หรือรายงานการตรวจรักษา

  ท่านสามารถ
  แจ้งเจ้าหน้าที่เวชระเบียนได้ทันทีเช่นกัน