02-056-3333

ความร่วมมือระดับนานาชาติ

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ได้ผสานร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคโนโลยี
ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ
เพื่อให้เกิดการพัฒนา เพื่อผลการรักษา และการบริการอย่างดีที่สุด