02-056-3333
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาในเด็ก โดยทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางโรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตา
ที่มีประสบการณ์และเทคนิคการตรวจเพื่อให้เด็กๆ เพลิดเพลินและไม่รู้สึกกลัว
พร้อมเครื่องมือทันสมัยที่ออกแบบพิเศษเพื่อการตรวจดวงตาเด็กโดยเฉพาะ