02-056-3333
ศูนย์รักษาโรค> บริการตรวจรักษาดวงตา

บริการตรวจรักษาดวงตา

ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางด้านดวงตาด้วยมาตรฐานรัตนิน ที่มีประสบการณ์การรักษายาวนานกว่า 55 ปี ทั้งในส่วนของ แผนกผู้ป่วยนอก, แผนกผู้ป่วยใน, ส่วนรับรอง
ผู้ป่วยผ่าตัด, ห้องผ่าตัด, ห้องตรวจเครื่องมือพิเศษ, ห้องฉีดยา, ศูนย์เลเซอร์รักษาดวงตา,

ศูนย์ตาเด็กรัตนินและศูนย์เลสิครัตนิน-กิมเบล

ตรวจตาทั่วไป

รายละเอียดการรักษา

ให้บริการตรวจรักษาตาโดยจักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง
ด้วยเทคโนโลยีและ
เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ได้แก่

 • การตรวจประเมินความสามารถในการมองเห็นของสายตา
 • การวัดค่าสายตา
 • การวัดความโค้งกระจกตา
 • ความดันลูกตา
 • ทดสอบการทำงานของกล้ามเนื้อตา
 • ตรวจสุขภาพตาส่วนหน้า
  (กระจกตาเยื่อบุตา ม่านตา รูม่านตา)
 • ตรวจสุขภาพตาส่วนหลัง
  (จอประสาทตา น้ำวุ้นตา ขั้วประสาทตา)

คลินิกเฉพาะทาง

รายละเอียดการรักษา

ปัจจุบันโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
มีจักษุแพทย์ระดับวุฒิบัตรวิชาชีพจากประเทศไทย สหรัฐอเมริกา
และแคนาดา
จำนวน 39 ท่าน
โดยมีแพทย์ผู้ชำนาญการในทุกสาขาของจักษุวิทยา ดังนี้

 • ต้อกระจก
 • ต้อหิน
 • ต้อเนื้อ
 • น้ำวุ้นตาและจอประสาทตา
 • จักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ,
  ม่านตาอักเสบ
 • ประสาทจักษุวิทยา
 • กระจกตาทั่วไป
 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่ง
 • สายตาเลือนราง
 • กล้ามเนื้อตา
 • ตาปลอม
 • วัดสายตาประกอบแว่น
 • ศูนย์แว่นตา "มุมมอง"
 • ศูนย์ตาเด็ก โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตาเด็กและ
  กล้ามเนื้อตา
 • ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล

ตรวจพิเศษ

รายละเอียดการรักษา

 • ทดสอบตาบอดสี
 • ทดสอบความสามารถการมองเห็น
  จากดวงตา 2 ข้าง
 • การตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์
  (คลื่นความถี่สูง)
 • วัดความยาวลูกตาด้วยเลเซอร์สแกน
 • การถ่ายภาพพื้นผิวกระจกตา
 • การวัดความหนาของกระจกตา
 • การฉีดสีวิเคราะห์เส้นเลือดที่จอประสาทตา
 • ถ่ายภาพจอประสาทตา
 • สแกนจอประสาทตาและ
  ขั้วประสาทตา
 • ทดสอบลานสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • การตรวจวัดจำนวนเซลล์กระจกตา
 • การสแกนจอประสาทตามุมกว้าง