02-056-3333
ศูนย์รักษาโรค> รอบรู้เรื่องตา

รอบรู้เรื่องตา

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางตาที่มีความมุ่งมั่น
ด้านดวงตาอย่างไม่หยุดยั้งกว่า 55 ปี
เป็นรากฐาน
การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็น
ที่ยอมรับในวงการจักษุวิทยาของโลก และยังเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวิทยาการ และเทคโนโลยีการรักษาตาของไทย ให้เทียบเท่าสากล

บทความรอบรู้เรื่องโรคตานี้ เป็นบทความที่ทางจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
ได้แต่งขึ้น
โดยมีจุดประสงค์ เพื่อเป็นการ
ให้ความรู้เรื่องโรคตา การปฏิบัติตัวเพื่อดูแลดวงตา คำแนะนำ
เกี่ยวกับดูแลดวงตา
หลังผ่าตัด กับทุกท่านที่สนใจ ทางโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความความรู้เรื่องโรคตาเหล่านี้
จะเป็นประโยชน์กับท่านเป็นอย่างมาก