02-056-3333
นัดหมายแพทย์ > สำหรับผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษา

การนัดหมายแพทย์ที่

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการให้บริการ

และการเข้าตรวจตามคิวนัดของแพทย์แต่ละท่าน

ชื่อ-นามสกุล (ตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง)*
สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทาง
มีความประสงค์รับการตรวจรักษาโดยแพทย์
หมายเหตุ :
ภายใน 2 วัน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯจะติดต่อกลับท่านเพื่อยืนยันการนัดหมาย
ว่าสามารถทำนัดได้ตามวันและเวลาที่ท่านแจ้งมาหรือไม่
กรณีเร่งด่วน กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 02-056-3333 กด 1