02-056-3333
ประกาศความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด ในฐานะผู้ประกอบกิจการ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน (“โรงพยาบาล”) ได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับโรงพยาบาลในระหว่างการเข้ารับบริการจากโรงพยาบาล การเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ หรือการใช้แอพพลิเคชั่นที่โรงพยาบาลให้บริการ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึง ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับจากท่านโดยตรงหรือเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลที่สาม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามที่ท่านให้ไว้ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการต่างๆ ของโรงพยาบาลแก่ท่าน อาทิเช่น การนัดหมายแพทย์ การรักษาทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ การทำธุรกรรมแบบออนไลน์ การส่งหรือรับข้อมูลหรือข่าวสาร การขอรับคำแนะนำ การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วยที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของโรงพยาบาล การทำแบบสอบถามโดยความสมัครใจของท่าน การส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างโรงพยาบาลกับท่าน

โรงพยาบาลอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น ธุรกิจในเครือข่าย ตัวแทน หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ของโรงพยาบาล หรือ หน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวมจากท่านจะขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านขอรับบริการจากโรงพยาบาล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำมาใช้เพื่อการให้บริการในด้านต่างๆ แก่ท่าน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่านหรือจากบุคคลที่สาม มีดังนี้

 • ข้อมูลระบุตัวตนของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ อาชีพ ฯลฯ
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ของตัวท่าน หมายเลขโทรศัพท์ของญาติหรือผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน หรือข้อมูลสำหรับช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับโรงพยาบาล
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ ประวัติการรักษาหรือประวัติการเจ็บป่วย รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกายหรือจิตใจ การดูแลสุขภาพของท่าน ผลการทดสอบจากห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการ ผลการวินิจฉัยโรค ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา และการแพ้อาหารหรือยาของท่าน รวมทั้ง ข้อมูลด้านสุขภาพอื่นๆ เกี่ยวกับท่าน เพื่อประโยชน์ในการรักษาทางการแพทย์
 • ข้อมูลเพื่อการเข้ารับบริการของโรงพยาบาล เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ การแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติเพื่อใช้ในการติดต่อหากมีความจำเป็นหรือกรณีฉุกเฉิน ความต้องการเกี่ยวกับห้องพัก อาหาร และบริการเสริมอื่นๆ
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต หรือรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านสุขภาพหรือการตลาด เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาล
 • ข้อมูลเพื่อการใช้ในการวิเคราะห์ งานวิจัย ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ เช่น จำนวนผู้ป่วย และการเข้าชมเว็บไซต์
 • ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของโรงพยาบาล เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System
 • ข้อเสนอแนะหรือผลการรักษาที่ท่านให้ไว้กับโรงพยาบาล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อการให้บริการหรือการรักษาทางการแพทย์ หรือเพื่อการติดต่อหรือให้บริการด้านต่างๆ แก่ท่าน รวมถึง การแจ้งสิทธิ แจ้งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน เพื่อการพัฒนามาตรฐานการให้บริการและเพื่อการรักษาความปลอดภัยของบุคคลที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

 • การรักษาทางการแพทย์ การจัดหาบริการที่เหมาะสม หรือการส่งมอบบริการของโรงพยาบาล การเข้าถึงบริการในด้านต่างๆ ของโรงพยาบาล ไม่ว่าทางออนไลน์หรือทางออฟไลน์
 • การนัดหมายแพทย์ รวมทั้ง การส่งข้อความหรือโทรนัดหมายหรือแจ้งเตือนวันและเวลานัดหมายของแพทย์ การส่งข้อมูลข่าวสาร การแนะนำบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล หรือการเสนอความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากโรงพยาบาล
 • การยืนยันตัวตนของผู้ป่วย รวมทั้ง การประสานงานหรือส่งต่อข้อมูลให้กับสถานพยาบาลในเครือข่าย หรือบริษัทในเครือ หรือสถานพยาบาลอื่น เพื่อความรวดเร็วในการส่งต่อผู้ป่วยและเพื่อประโยชน์ในการรักษาที่ต่อเนื่อง
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยในระหว่างการให้บริการ รวมถึง ความปลอดภัยของผู้ป่วยขณะพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
 • เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม ตอบข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการใช้บริการของโรงพยาบาล
 • เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การวิจัยตลาด การวิเคราะห์ทางสถิติ การประมวลผลต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการแก่ท่านให้ดียิ่งขึ้น
 • ปฏิบัติตามกฎของโรงพยาบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โรงพยาบาลได้จัดเก็บไว้ อาจมีการเปิดเผยแก่บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก ในกรณีดังต่อไปนี้

 • การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ท่าน เช่น บริษัทประกันภัยต่างๆ ผู้ให้บริการคุ้มครองสิทธิค่ารักษาพยาบาลแก่ท่าน หรือผู้สนับสนุนการให้บริการอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการของโรงพยาบาล
 • การส่งต่อข้อมูลไปยังบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือผู้สนับสนุนการให้บริการอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับให้การรักษาทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
 • สถานพยาบาลในเครือข่าย หรือบริษัทในเครือ หรือสถานพยาบาลอื่น เพื่อประโยชน์ในการรักษาทางการแพทย์ที่ต่อเนื่อง หรือเพื่อการให้บริการที่เหมาะสมแก่ท่าน
 • ธนาคาร หรือผู้ให้บริการรับชำระเงินผ่านทางออนไลน์ เช่น บริษัทบัตรเครดิตหรือเดบิต หรือการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย หรือการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 • การจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล บริการจัดการข้อมูล พัฒนาเว็บไซด์หรือแอพพลิเคชั่น ตลอดจนการร่วมพัฒนาการบริการกับโรงพยาบาล โดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินงาน และต้องอยู่ภายใต้บังคับสัญญาที่รักษาความลับของข้อมูลและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือกฎหมายให้อำนาจไว้ หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของโรงพยาบาล อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากท่านไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และโรงพยาบาลไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลที่สามดังกล่าว เนื่องจากอยู่นอกเหนือการควบคุมของโรงพยาบาล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูก เก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่อธิบาย ไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว โรงพยาบาลจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการทำลายข้อมูลของโรงพยาบาล

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่มีเทคนิค ขั้นตอน และการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าใช้ การเปิดเผย หรือการกระทำอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจติดต่อโรงพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลเพื่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยที่ใช้บังคับ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รวมถึง การขอให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันได้
 • สิทธิในการขอรับหรือให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับโรงพยาบาลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นหรือตัวท่านเอง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับโรงพยาบาลไว้
 • สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้
 • ในกรณีที่ท่านพบว่าโรงพยาบาลใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ไม่เป็นไปตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้หรือไม่เป็นการประมวลผลตามที่มีสิทธิตามกฎหมาย ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย หรือบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่โรงพยาบาลอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามฐานที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด การปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิอันอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น โดยหากโรงพยาบาลปฏิเสธคำขอข้างต้น โรงพยาบาลจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของโรงพยาบาล เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อสอบถามโดยใช้ช่องทางการติดต่อของโรงพยาบาล ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

คำร้องในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น หรือการเรียกร้องสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนา Passport รายละเอียดการทำนัดหมายแพทย์ และข้อมูลการติดต่อกลับ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

โรงพยาบาลจะทำการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อโรงพยาบาล

บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
80/1 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
หากท่านมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อได้ที่
E-mail : contact@rutnin.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-056-3333

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลอาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและการดำเนินงานต่างๆ ของโรงพยาบาล รวมถึง กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว โรงพยาบาลจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ Update ข้อมูลลงใน website ของโรงพยาบาล www.rutnin.com โดยเร็วที่สุด

ประกาศความเป็นส่วนตัวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567