02-056-3333
นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดการใช้งาน

(Terms of Use)

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notes)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้แก่หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจักษุรัตนิน (“โรงพยาบาล”) ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่า ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตกเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลจะให้ความคุ้มครองความลับข้อมูลดังกล่าวอย่างดีที่สุด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hacking) และโดยมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของโรงพยาบาล หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นใดอันมิใช่ความผิดของโรงพยาบาลไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดจากเหตุดังกล่าวทั้งสิ้น

ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer Policy)

เอกสารนี้อาจมีข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงความจริงหรือบกพร่องผิดพลาด โรงพยาบาลไม่รับรองถึงความถูกต้องหรือความครบถ้วนของเอกสารนี้ หรือในความถูกต้องน่าเชื่อถือของคำแนะนำ, ความเห็น, ข้อความหรือข้อมูลซึ่งแสดงหรือ แจกจ่ายในเว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบ และ ยอมรับว่าท่านอาจจะเชื่อความเห็น คำแนะนำ ข้อความบันทึกหรือข้อมูลตามนี้ได้แต่ด้วยความเสี่ยงภัยของท่านเอง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิโดยเด็ดขาด ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องตกหล่นของส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์นี้อย่างไรเมื่อใดก็ได้ โรงพยาบาลอาจจะเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ เอกสารและผลิตภัณฑ์ โปรแกรม การให้บริการหรือราคา (หากมี) ในเว็บไซต์นี้เมื่อใดอย่างไรก็ได้ โดยไม่จำต้องมีการบอกกล่าวแต่อย่างใด เว็บไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ และโรงพยาบาลในด้านต่าง ๆ เท่านั้น การที่ท่านได้ให้ข้อมูลหรือใช้ข้อมูลผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์นี้ของโรงพยาบาลถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมแก่โรง พยาบาลในการเก็บ หรือใช้ หรือนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านตามแต่ที่โรงพยาบาลจักเห็นสมควร

การจำกัดความรับผิด (Limitation of Liability)

ไม่ว่าในกรณีใดใดก็ตาม โรงพยาบาลไม่มีความรับผิดชอบต่อบุคคลใด ในความเสียหายหรือความสูญหายไม่ว่า โดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายเพื่อพฤติการณ์พิเศษ หรือค่าเสียหายอื่นใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง ค่าเสียหายจากการเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียหรือสูญหายของข้อมูลหรือโปรแกรม หรือข้อมูลอื่นในระบบรับข้อมูลของท่าน) อันเกิดจากการใช้หรือการไม่อาจใช้ข้อมูล เอกสารหรือฟังก์ชันของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกัน

การเปลี่ยนแปลง

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิอย่างเด็ดขาดในการที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มหรือตัดทิ้ง ซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เมื่อใดอย่างไรก็ได้ การเปลี่ยนแปลงสัญญานี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาแล้ว ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อความการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วทุกประการ โรงพยาบาลอาจแจ้งบอกเลิก เปลี่ยนแปลง ระงับชั่วคราว หรือยกเลิกเว็บไซต์นี้ รวมทั้งรูปแบบของเว็บไซต์นี้ เมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ได้ และ เป็นระยะเวลาเท่าใดก็ได้ โรงพยาบาลอาจจะกำหนดขอบเขตการใช้งานของรูปแบบและการให้บริการบางประการหรือทั้งหมด หรือ จำกัดการใช้งานของท่านในบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และโดยไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใดๆแก่โรงพยาบาล ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงวนสิทธิในการบอกเลิกการอนุญาตสิทธิในการใช้งาน ซึ่งให้ไว้ในที่นี้ เมื่อใดอย่างไรก็ได้

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights)

ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนี้ เป็นงานสร้างสรรค์ของโรงพยาบาลและเครือข่ายของโรงพยาบาล อันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย เว็บไซต์นี้ รวมทั้งส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ถูกจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการ รับทราบข่าวสารและติดต่อกับทางโรงพยาบาลของผู้ใช้งานเท่านั้น การลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่าโดย ประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งโรงพยาบาลและเครือข่ายของโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่กระทำผิดกฎหมายในทุกกรณี

เครือโรงพยาบาลจักษุรัตนิน

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์

เครือโรงพยาบาลจักษุรัตนิน ได้จัดให้มีการติดต่อสื่อสารสำหรับสาธารณชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมุ่งที่จะสร้างสังคมออนไลน์ที่เป็นมิตรและเป็นแหล่งให้ข้อมูลความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว โรงพยาบาลปรารถนาที่จะให้ท่านแสดงความเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเรื่องราวใด ๆ ของท่านด้วยความสุภาพและเคารพซึ่งสิทธิของผู้อื่น สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง Facebook, Twitter, YouTube, เว็บไซต์ออนไลน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ที่โรงพยาบาลอาจจัดให้มีขึ้นในอนาคต (“สื่อสังคมออนไลน์”) โดยการเข้าเยี่ยมชมและ/หรือโพสต์เนื้อหาใด ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยถือว่าเมื่อท่านได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้น ท่านได้ยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานดังต่อไปนี้

ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ที่มีต่อผู้ป่วยแต่ละรายได้

เนื้อหาที่ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำ, รูปภาพ หรือสิ่งอื่นใดบนสื่อสังคมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลความรู้เบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าวไม่สามารถใช้แทนคำปรึกษาจากแพทย์ของท่านได้ ขอให้ท่านโปรดพบแพทย์ของท่านเพื่อปรึกษาถึงประเด็นคำถามทางการแพทย์ใด ๆ ที่ท่านมีเป็นรายกรณีไป

ระมัดระวังในการโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

สื่อสังคมออนไลน์มีความเป็นสาธารณะ บรรดาข้อมูลต่างๆ ที่ท่านโพสต์ขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ ย่อมถูกเข้าชมโดยบุคคลอื่น และอาจถูกเก็บบันทึกได้โดยบุคคลอื่นเช่นกัน โรงพยาบาลไม่สามารถเฝ้าติดตาม สกัดกั้น หรือกระทำการใดๆ เพื่อเป็นการลบข้อมูลของท่านที่ถูกบันทึกไว้โดยบุคคลอื่นได้ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดใช้ความระมัดระวังอย่างถี่ถ้วนก่อนโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์

ข้อห้ามในการโพสต์ข้อมูล

เพื่อคงไว้ซึ่งบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความสุภาพและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ห้ามมิให้มีการแสดงความเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ดังต่อไปนี้

 • เนื้อหาที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาใดใด
 • เนื้อหาที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ข่มขู่, ก้าวร้าว, หยาบคาย, หมิ่นประมาท, ก่อกวน, ทำให้อับอาย, ละเมิดสิทธิของผู้อื่น, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย, ลามกอนาจาร หรือรุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น, หรือแสดงความเกลียดชังหรือเหยียดสีผิวหรือชาติพันธุ์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ไม่เหมาะสมตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของโรงพยาบาล
 • เนื้อหาที่ท่านไม่มีสิทธิในการนำไปใช้หรือเผยแพร่ ไม่ว่าตามกฎหมาย หรือตามสัญญา หรือโดยหน้าที่ความสัมพันธ์ที่อิงกับความเชื่อใจ
 • เนื้อหาที่มี Virus, Worm, รหัสที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ หรือรหัสคอมพิวเตอร์, ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นใดที่ถูกออกแบบเพื่อก่อกวน, ทำลาย หรือจำกัดการใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใด ๆ
 • โฆษณาที่ไม่ได้ถูกเชื้อเชิญหรือไม่ได้รับอนุญาต, ข้อมูลการส่งเสริมการขาย, เมล์ขยะ (junk mail), สแปม (spam), จดหมายลูกโซ่ (chain letters), แชร์ลูกโซ่ (pyramid schemes) หรือรูปแบบใด ๆ ของการเชื้อเชิญ
 • เนื้อหาที่ปรากฏข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล รวมถึงภาพถ่ายของคนไข้
 • ห้ามไม่ให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการให้คำแนะนำทางการแพทย์ หรือความเห็นทางการแพทย์โดยบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ของโรงพยาบาล หรือในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อแนะนำแพทย์อื่นที่มิใช่แพทย์ของโรงพยาบาล

  ท่านจะไม่แสร้งทำหรือปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ของตัวท่านกับบุคคลหรือองค์กรใด ๆ

  โรงพยาบาลสงวนสิทธิในการเฝ้าติดตาม, ห้าม, สกัดกั้น, จำกัด, ระงับ, หรือยกเลิกการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งเตือนและชี้แจงเหตุผล ตามดุลพินิจของโรงพยาบาลแต่เพียงผู้เดียว โรงพยาบาลอาจตัดออก, ลบทิ้ง, สกัดกั้น, คัดกรอง, หรือจำกัด ซึ่งเนื้อหาใด ๆ ได้ตามดุลพินิจของโรงพยาบาลแต่เพียงผู้เดียว

  การสละสิทธิ

  โรงพยาบาลได้จัดทำสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ระดับความชำนาญ ความเอาใจใส่ตามสมควรในเชิงพาณิชย์ เราหวังว่า ท่านจะเพลินเพลินไปกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของเรา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนหรือผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นี้ถือเป็นการให้ข้อมูล “ตามสภาพที่เป็นอยู่” เท่านั้น (“AS IS” Basis) และมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคโดยทั่วไปเท่านั้น การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ให้ถือว่าเป็นการเข้ามาด้วยความสมัครใจของท่าน และ ด้วยการยอมรับความเสี่ยงภัยของท่านเอง
  แม้ว่าโรงพยาบาลจะได้ใช้ความพยายามในการดูแลเนื้อหาที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ตามสมควรแล้วก็ตาม แต่โรงพยาบาลไม่ได้ดูแลความเห็นทั้งหมด และอาจไม่สามารถตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ภายในเวลาอันสมควร หรือ ได้ทั้งหมดเสมอไป
  ความเห็นของบุคคลที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ไม่จำเป็นต้องเป็นความเห็นของโรงพยาบาล หรือพนักงาน, กรรมการ, ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแต่ประการใด
  โรงพยาบาลไม่ได้รับรองว่าท่านจะสามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือปลอดภัย การให้บริการสื่อสังคมออนไลน์อาจถูกแทรกแซงได้จากหลาย ๆ ปัจจัย ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของโรงพยาบาล โรงพยาบาลไม่อาจรับประกันได้ว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เหล่านั้นจะปราศจากการติด Virus, Worm, Trojan Horse หรือรหัสอื่นที่อาจมีคุณสมบัติทำลายหรือก่อกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์

  ลิงค์ของบุคคลที่สาม

  โรงพยาบาลไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ จากลิงค์ของบุคคลที่สาม และการที่ลิงค์ของบุคคลที่สามปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ไม่ถือว่าได้รับสนับสนุนจากโรงพยาบาลแต่ประการใด

  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

  ท่านจะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โรงพยาบาล และ เครือข่ายของโรงพยาบาล และพนักงาน, กรรมการ, ลูกจ้าง, ตัวแทนของโรงพยาบาล รวมถึงผู้สืบสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิของบุคคลดังกล่าว สำหรับบรรดาความสูญเสีย, การเรียกร้อง, ความเสียหาย, การระงับข้อพิพาท, ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใด ๆ (รวมถึงค่าทนายความตามสมควรด้วย) ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับการกระทำใด ๆ ของท่านบนสื่อสังคมออนไลน์นี้

  การเปลี่ยนแปลง

  นโยบายดังกล่าวนี้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยโรงพยาบาลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และในแต่ละครั้งที่ท่านได้เข้าใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ นโยบายใหม่จะใช้บังคับและมีผลทันทีเมื่อท่านได้โพสต์ข้อความ และโดยการที่ท่านโพสต์ข้อความหลังจากมีการประกาศใช้นโยบายใหม่แล้ว ให้ถือว่าท่านตกลงและยินยอมต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวด้วย

  กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

  นโยบายนี้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย การเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลยุติธรรมไทยเท่านั้น