02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> Retina Day 2024 นพ.สมบัติ ตันโชติกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย

Retina Day 2024 นพ.สมบัติ ตันโชติกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย

นพ.สมบัติ ตันโชติกุล จักษุแพทย์ชำนาญการสาขาจอประสาทตา โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดการและเทคนิคการผ่าตัดรักษาโรคจอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอกทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต” เนื่องในโอกาสวัน Retina Day  2024 จัดโดยชมรมจอตาราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2567