02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> CSR 06-11-65

CSR 06-11-65

ภาพบรรยากาศ โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายเป็นกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8)

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ได้ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาคลินิคจักษุกรรมในครั้งนี้ นำโดย คุณวรัดดา รัตนิน กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน นำทีมจักษุแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพดวงตาแก่พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนโครงการในครั้งนี้ ได้แก่

บริษัท นิวอาย จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ โดย คุณสมยศ ปองเสงี่ยม ประธานบริษัท ให้การสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ อาทิ Slit Lamp เครื่องตรวจตาสำหรับจักษุแพทย์ Optopol Fc OCT เครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตา Canon Tx20p เครื่องวัดความดันตา Richert VA Digital จอสำหรับวัดระยะการมองเห็น และอื่น ๆ


บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำตาเทียม และยารักษาโรคตา อาทิ น้ำตาเทียมไฮยาเทียร์ ที-ออฟ อาย ดรอป มิวเทียร์ และอื่น ๆ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาในครั้งนี้