02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> จักษุ รัตนิน ร่วม โครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.9 สัญจร ตรวจตาที่ รพ.นครปฐม

จักษุ รัตนิน ร่วม โครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.9 สัญจร ตรวจตาที่ รพ.นครปฐม

โรงพยาบาลจักษุ รัตนนิน ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสปีที่ 4 แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2565 ณ โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม จังหวัดนครปฐม จัดโดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทาง การแพทย์ สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) โรงพยาบาลจักษุ รัตนินได้เป็น 1 ในคลินิกจักษุ นำโดย นพ.สรรพัฒน์ รัตนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจอประสาทตา โรงพยาบาลจักษุรัตนิน นำทีมเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสุขภาพดวงตา คนไข้ที่มีปัญหาด้านกระจกตาและเยื่อบุตา และอื่นๆ แก่ พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนทั่วไปและทาง บริษัท นิวอาย จำกัด ให้การสนับสนุนจัดเตรียมเครื่องมือถ่ายภาพจอประสาทตา ได้แก่ เครื่อง OPTOS ,OCT เพื่อส่งผลภาพจอประสาทตา ให้จักษุแพทย์วินิจฉัยโรคตาและความผิดปกติของจอประสาทตา