02-056-3333
รู้จักรัตนิน> ข่าวสารและกิจกรรม> จักษุ รัตนิน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการทำงานและการบริการอย่างยั่งยืน

จักษุ รัตนิน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการทำงานและการบริการอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ได้จัดกิจกรรม Q Day ประจำปี 2563 เพื่อประกาศผลการประกวดโครงการพัฒนาคุณภาพในการทำงานของหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาลฯ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติต่อการพัฒนาคุณภาพและสร้างความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาโรงพยาบาลแบบยั่งยืน ใน 3 โครงการด้วยกัน คือ

โครงการ ที่ 1 The Best Occurrence Star Award 2020 คือ ส่งเสริมการเขียนเอกสารกรณีพบเหตุการณ์ในเรื่องของความปลอดภัย ความเสี่ยง และขั้นตอนการทำงานที่จะมีส่งผลกระทบต่อการทำงานและการบริการ
โดยผู้ได้รับรางวัล คือ

รางวัลที่ 1 แผนกผู้ช่วยแพทย์ และ แผนกห้องผ่าตัด
รางวัลที่ 2 แผนกห้องยา และ แผนกห้องปฏิบัติการ (LAB)
รางวัลที่ 3 แผนกธุรการสำนักงาน และ แผนกโอเปอเรเตอร์
 
โครงการที่ 2 การปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง Continuous Quality Improvement
โดยผู้ได้รับรางวัล (CQI) คือ
 
รางวัลที่ 1 โครงการ “นัดได้ นัดเลย” แผนกประชาสัมพันธ์และผู้ช่วยแพทย์
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์สามารถทำนัดคนไข้กรณีนวดตา, วัดลานสายตา (CTVF) และ วัดเลนส์แก้วตาเทียม (A-Scan)ให้กับผู้ป่วยที่ตรวจจากห้องแพทย์ภายในวันนั้น ได้มากกว่า 90%
 
รางวัลที่ 2 โครงการ “ยาแช่เย็นเราก็ส่งได้”
แผนกเภสัชกรรม จัดซื้อ ธุรการสำนักงาน สื่อสารองค์กรและการตลาด
เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการเรื่องการบริการจัดส่งยาควบคุมอุณหภูมิ (ยาแช่เย็น)
 
รางวัลที่ 3 โครงการ “Customer Feedback” ร้านแว่นตามุมมอง
เพื่อพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นของร้านแว่นตามุมมอง โดยขอรับ Feedback จากผู้มาใช้บริการโดยตรง โดยผลคะแนนสูงสุดรายบุคคลเกิน 80%
 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ
โครงการ “เก็บยาถูกต้อง ถูกที่ ตามมาตรฐาน” แผนกเภสัชกรรม คลังยาและพัสดุกลาง
โดยการจัดเก็บยาให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 95%
 
โครงการ “ถูกใจ...ใช่เลย” แผนกเทคนิคเชี่ยน โดยจำนวนการสั่ง Print ผลภาพวิเคราะห์กระจกตา (Pentacam) ของผู้ป่วยซ้ำลดลงน้อยกว่า 5 รายต่อเดือน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการตรวจ การ Print ผลถ่ายรูปวิเคราะห์กระจกตา และส่งผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาก 30 นาที เหลือเป็น 15 นาที
 
โครงการที่ 3 คือ โครงการ 5 ส

เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานสำนักงานและส่วนงานบริการผู้ป่วย ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ตามหลักการ สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้างนิสัย โดยผู้ได้รับรางวัล คือ
รางวัลที่ 1 แผนกเภสัชกรรม
รางวัลที่ 2 แผนก IT
รางวัลที่ 3 ร้านแว่นตามุมมอง
 
ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลฯจะดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี เพื่อให้ทั้ง 3 โครงการเป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงานของโรงพยาบาล อันจะส่งผลให้เกิดคุณภาพการบริการที่ดีต่อไปอย่างยั่งยืน