វីដេអូ
វត្ថុបំណងនៃវីដេអូនេះគឺសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់អ្នកជំងឺដែលទទួលការវះកាត់ អាចយកទៅអនុវត្តិ ការប្រតិបត្តិខ្លួនបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសភ្នែក ជាផ្នែកមួយជួយឱ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងក្រោយការវះកាត់ភ្នែក ។