02-639-3399
TH EN

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
เป็นโรงพยาบาลตาแห่งแรกในประเทศไทยมีความมุ่งมั่นด้านดวงตา อย่างไม่หยุดยั้ง

เป็นรากฐานการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นที่ยอมรับในวงการจักษุวิทยาของโลก

และยังเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวิทยาการ
และเทคโนโลยีการรักษาตาของไทย ให้เทียบเท่าสากล

“ จักษุ รัตนิน ”
โรงพยาบาลเฉพาะทางตาแห่งแรกของประเทศไทย

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อุทัย รัตนิน
จักษุแพทย์
ผู้วางรากฐาน
และดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาคนแรกของ
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ทั้งยังเป็นผู้ค้นคว้าวิจัยลักษณะภายในของ
จอประสาทตา
(Peripheral Retina) ในภาวะปกติได้สำเร็จ กลายเป็นหลักวิชาพื้นฐานทาง
จักษุวิทยา
ที่จักษุแพทย์ทั่วโลกใช้เป็นบรรทัดฐานอ้างอิงจนถึงปัจจุบัน

กว่า 50 ปีแห่งความมุ่งมั่น
สร้างสรรค์ พัฒนา

สู่ความเป็นเลิศด้านจักษุวิทยา

ด้วยทีมจักษุแพทย์ระดับวุฒิบัตรวิชาชีพจากประเทศไทย แคนาดา สหรัฐอเมริกา
จำนวนกว่า 39 ท่าน ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญครบทุกสาขาโรคตา
ครบครันด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัย
และความปลอดภัยสูงสุดแก่ทุกดวงตาที่ต้องได้รับการผ่าตัดรักษา
ด้วย 3 ห้องผ่าตัดมาตรฐานสากล
บูรณาการ (Integration)
ด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะและสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย
ที่พัฒนารูปแบบให้มีความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคตา

พร้อมทีมบุคลากรชำนาญงานด้านจักษุคอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อก่อให้เกิดบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน

นโยบายคุณภาพ

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

มุ่งมั่นที่จะให้การรักษาทางด้านจักษุอย่างดีเลิศ

ทั้งในด้านบริการและคุณภาพตามความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มาใช้บริการ
ผู้มารับบริการทุกคนจะได้รับการบริการ
ประดุจญาติ
ทั้งร่างกายและจิตใจ
ด้วยจิตวิญญาณ

และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ภายใต้กฎบัญญัติ และข้อบังคับของ
สถานพยาบาล

และภายใต้บรรยากาศการทำงานร่วมกัน ที่อบอุ่น
เอื้ออาทรฉันท์มิตร

โดยมีเป้าหมายการบริการที่มีประสิทธิภาพ
ให้ผู้มาใช้บริการ
มีความพึงพอใจสูงสุด


นอกจากนี้ โรงพยาบาลฯ ยังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด

และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบคุณภาพนี้อย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน จะธำรงไว้ซึ่งสถานภาพความเป็นผู้นำทางด้านจักษุวิทยา ดังเช่น
5 ทศวรรษที่ผ่านมา อีกทั้งเป็น
โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทางจักษุวิทยา
ที่มีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่สามารถให้การบริการรักษาครบวงจรและครอบคลุม
โรคตาทุกชนิด แก่ผู้ป่วยทั้งภายในและ
นอกประเทศ ผู้ซึ่งแสวงหาโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน และคุณภาพสูงสุดในภูมิภาคแถบนี้


พันธกิจ

คุณภาพชีวิตที่ดี และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ป่วย คือ ความสำคัญ
ลำดับต้นขององค์กร
การตรวจรักษาได้มาตรฐานสูงสุด
โดยคณะจักษุแพทย์เฉพาะทาง
ทุกสาขา
ที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์และคุณวุฒิ
มีบุคลากรระดับมืออาชีพที่มีความห่วงใย
และจิตวิญญาณที่รักการบริการและทำงานอย่างมีคุณภาพ
ครบครันด้วยเครื่องมือแพทย์ที่
ทันสมัย
และมีคุณภาพสูงสุด
เป็นโรงพยาบาลที่มีสถานที่สะอาด

ทันสมัย และความสะดวกสบาย
บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติงานเป็นทีมเพื่อบรรลุถึงพันธกิจ และเป้าหมายที่

โรงพยาบาลฯ กำหนดไว้
ประกอบวิชาชีพในราคายุติธรรมเพื่อให้องค์กรสามารถเติบโต และสามารถขยายกิจการในภายภาคหน้า

ปรัชญาการบริการแบบรัตนิน

เราให้บริการด้านจักษุ ที่ประณีต ราบรื่น
รู้ใจ
และวางใจได้ ด้วยทีมงานที่ห่วงใย กระตือรือร้น
และเชี่ยวชาญ

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
ประธานกรรมการ
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

ค่านิยมการให้บริการแบบรัตนิน

เราจะสังเกตพฤติกรรมของลูกค้า
และตอบสนองการร้องขอ
เราทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใส
เราถือว่าความผิดพลาด
คือ การเรียนรู้
และจะมุ่งแสวงหาวิธีการปรับปรุง และแก้ไขให้เร็ว
เราเสาะหาความเห็น และคำวิจารณ์
จากลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน
เราให้เกียรติ ใส่ใจ และมีน้ำใจต่อลูกค้า
และเพื่อนร่วมงาน
เราแสวงหาความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเอง
เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ
และคุณภาพการบริการ
เราสนับสนุน และตอบแทนคนของเรา
บน
พื้นฐานของผลงาน